LPPD Clarification Text

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) Kapsamında Bize Sağladığınız Veriler Hakkında Bilgilendirme

Youth for Good Veri Güvenliği

Youth for Good olarak sizlere ait kişisel verileri ve özel bilgilerinizi korumak için azami özeni gösteriyoruz. Bu nedenle internet sayfamızı/çağrı merkezimizi/internet sitemizi ziyaretinizde kendinizi güvende hissetmenizi istiyoruz. İnternet sayfamızı/çağrı merkezimizi ya da internet sitemizi ziyaret ettiğinizde sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinde size ait kişisel alanınızın korunması bizim için asıldır. Kişisel verilerinizle ilgili bütün işlemlerde verilerinizin korunması için gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. İnternet sitemizin ziyaret edilmesi sırasında kaydedilen kişisel bilgiler, Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin mevzuat gereğince işlenmektedir. Bu konuda yine sayfamızda bulabileceğiniz Veri Güvenliği Politikamızı inceleyiniz. Youth for Good için geçerli olan Veri Güvenliği Davranış Kuralları bu politika içinde bulunabilir. Ancak önemle belirtelim ki, Youth for Good internet sitesi tarafından yönlendirilme yapıldığınız (link verilen) diğer internet sitelerindeki veri güvenliği konusunda bir garanti sunulamamaktadır. Bu konuda ilgili sayfanın veri gizlilik sözleşmesini dikkatlice inceleyiniz.

1. Kişisel Verileri İşlemeye İlişkin İlkelerimiz

Youth for Good olarak kişisel verileri;

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlemeyi,

b) Doğru ve güncelliği sağlama gayretinde olmayı,

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlemeyi,

d) Faaliyet ve etkinliklerin paylaşılması ve bunlara davet amacıyla işlemeyi,

e) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmayı,

f) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmeyi,

ilke edindik.

2.Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10’uncu maddesi, verileri işlenen kimselerin onayları alınırken kişilerin aydınlatılmasını zorunlu kılmıştır. Madde başlığı “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” dür. KVKK hükümlerine göre Youth for Good, “veri sorumlusu” dur. Bu çerçevede, aydınlatma yükümlülüğü, “veri sahiplerini”, veri sorumlusunun kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri, kimlere aktarılabileceği ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği güncelleme, silinme ya da anonimleştirme gibi KVKK’nın 11’inci maddesinde sayılan hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir. Aşağıda kısaca kaleme alınmış olan Aydınlatma Açıklaması ile KVKK’ nın 10’uncu maddesi hükmü uyarınca veri sahipleri olan siz değerli üyelerimiz, gönüllülerimiz ve ziyaretçilerimiz bilgilendirilmekte ve aydınlatılmaktadır.

3. Veri Sorumlusunun Kimliği

KVKK’nın 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede veri sorumlusu, internet sayfasını ziyaret ettiğiniz Youth for Good’tur.

4. Veri İşleyen

Veri işleyen (KVKK m. 3): Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

5. Kişisel Verilerin İşlenme Yolları

Verileriniz,Youth for Good’ta ancak rızanız ya da kanuna uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde tutulur ve işlenir.

Kişisel verileriniz ancak KVKK’daki ilkeler doğrultusunda;

  • Kanuni gereklilikler,
  • Youth for Good faaliyet ve etkinliklerinin paylaşılması ve bunlara davet,
  • Youth for Good faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi,
  • Veri güvenliğinin sağlanması,

amacıyla işlenir.

6. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

KVKK’ya uygun olarak toplanan ve işlenen kişisel verileriniz, sadece Youth for Good amaçlarına ve mevzuata uygun ve amaçla sınırlı olarak; ifa yardımcısı konumundaki 3.kişilere ve gerektiği ölçüde diğer üyelerimize/gönüllülerimize aktarılabilecektir.

7. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Üye başvuruları, mobil uygulamaları, web siteleri, e-postaları ve elektronik ortamları üzerinden gönüllü başvuruları, ziyaretler, sosyal medya hesapları üzerinden kurulan iletişim, posta veya kargo yoluyla kurulan iletişim dolayısıyla/vasıtasıyla ve diğer her türlü yasal yollarla kişisel veriler toplanmakta ve ilgili kişinin rızasına dayanmaktadır. Kişisel verileriniz KVKK’nın 5.ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve istisnai olarak aktarılabilmektedir.

8. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK.m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. 

Youth for Good’a ulaşarak kendinizle ilgili olarak;

a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f) 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

9. Verilerinizi Kullanma Alanlarımız

Verilerinizi, Youth for Good faaliyetlerini gerçekleştirebilmek, sizleri bu faaliyetlerimiz konusunda bilgilendirebilmek, faaliyetlere katılımınızı sağlamak, gerekli durumlarda sizleri aydınlatmak ve faaliyetlerimizi değiştirip geliştirebilmek amacıyla işliyoruz. Bu çerçevede Youth for Good’ nde bulunan bilgileriniz, sizin iradeniz ve onayınız ile işleme amacı doğrultusunda kullanılmaktadır.

10. Nasıl Koruyoruz?

Youth for Good tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve üyelerimizin ve gönüllülerimizin ve üye ile gönüllü adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü tarafların özenle seçilmesi ve Youth for Good içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır.

11. Başvuru ve Bilgi Alma Hakkı

Kişisel verilerinizle ilgili olarak herhangi bir tereddüt duyduğunuz takdirde web sitemizin İletişim kısmında ulaşabileceğiniz iletişim detayları vasıtası ile bize başvurunuz. Başvurularınız, başvurunuzun içeriğine göre en kısa sürede ya da bize ulaşmasından sonra en geç 30 gün içinde cevaplanacaktır. Ayrıca başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir.